Վրաստանում Հայերը ցունամի արեցին. Նոր սարսափելի իրավիճակ Ցնցված է Աշխարհը
Պետություն Այսրկովկասում: Տարածքը՝ 69,7 եզ. կմ²: Բնակչությունը՝ 4,355 մլն (2002): Մայրաքաղաքը՝ Թբիլիսի (1,251 մլն): Հայերի թիվը՝ շուրջ 350 հզ.:

Դիվանագիտական հարաբերություններ Հայաստանի Հանրապետության և Վրսատանի միջև հաստատվել են 1992-ին:

Ժամանակակից Վ-ի տարածքում, հատկապես արևելյան մասում (պատմական Վիրք կամ Իբերիա), հայերը բնակվել են վաղնջագույն ժամանակներից: Հարավը մտել է պատմական Գուգարքի մեջ, որի արևելյան և կենտրոնական գավառները (Ջավախք, Կանգարք, Թռեղք, Բողնոփոր, Մանգլյաց փոր, Քվիշափոր, Ծոբոփոր) կազմում են հայ

ժուլովրդի բնօրրանի անկապտելի հատվածները: Հնագույն ժամանակներից հայկական հոծ բնակչություն է եղել նաև Վ-ի հարավարևմտյան շրջաններում (Մեսխեթ կամ Սամցխե, Եգր ևն): Վ-ում հայերի թիվն ավելացել է V դ. 1-ին կեսին,


երբ Մեծ Հայքից անջատվել ու վրաց մարզպանությանն են միացվել հայաբնակ Գուգարքի գավառները: Վարդանանց պատերազմից հետո Աշուշա բդեշխի ջանքերով Գուգարաց բդեշխության կենտրոն Ցուրտավում են ապաստանել Մամիկոնյան գերդաստանի

State in the Ice Caucasus. The area is 69.7 ox. km: The population is 4.355 million (2002). The capital is Tbilisi (1.251 million). The number of Armenians is about 350 thousand.

Diplomatic relations between the Republic of Armenia and Georgia were established in 1992.

Armenians have lived in the area of ​​modern V, especially in the eastern part (historical Virk or Iberia) since ancient times. The south is included in the historical Gugark, the eastern-central provinces of which (Javakhk, Kangark, Treghk, Boghnopor, Manglyats Por, Kvishapor, Jobopor) are ins

eparable parts of the cradle of the Armenian people. From ancient times there was a large Armenian population in the southwestern regions of the north (Meskhet or Samtskhe, Egr). The number of Armenians in V increased in V c. In the first half, when the provinces of Gugark, populated by Armenia

ns, seceded from Greater Armenia and joined the Georgian region. After the War of Vardanants, thanks to the efforts of Ashusha Bedeshkh, the Mamikonian family took refuge in Tsurtav, the center of Gugarats Bedeshkh.POSTED UNDERNEWS

Post navigation

(Visited 510 times, 1 visits today)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *